trái ngành chuyển sang UX/UI không khó, bắt đầu từ đâu và chuẩn bị gì?

trái ngành chuyển sang UX/UI không khó, bắt đầu từ đâu và chuẩn bị gì?