tập 39 : Kỹ năng quản lý thời gian và thiết kế “đủ tốt”

tập 39 : Kỹ năng quản lý thời gian và thiết kế “đủ tốt”