tập 38 : 3 thiên kiến/bias trong thiết kế

tập 38 : 3 thiên kiến/bias trong thiết kế