tập 36 : thiết kế cho các trường hợp ngoại lệ (edge cases)

tập 36 : thiết kế cho các trường hợp ngoại lệ (edge cases)