tập 35 : cố vấn/mentor và huấn luyện viên/coach khác nhau như nào? cách tìm kiếm người hướng dẫn?

tập 35 : cố vấn/mentor và huấn luyện viên/coach khác nhau như nào? cách tìm kiếm người hướng dẫn?