mặt tốt và xấu của việc sử dụng tính khan hiếm/scarcity principle

mặt tốt và xấu của việc sử dụng tính khan hiếm/scarcity principle