bạn là designer mô hình I, T hay là π-shaped?

bạn là designer mô hình I, T hay là π-shaped?