accessibility không khó. nên áp dụng nó hay không?

accessibility không khó. nên áp dụng nó hay không?